huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

arrow 08/11/2562 00:00:00 ::

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ  อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ต่อไปนี้

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 2 ราย

2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (สังกัดกองคลัง) จำนวน 1 ราย

3. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (สังกัดโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ) จำนวน 1 ราย

- สอบข้อเขียน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. 

- สถานที่สอบแข่งขัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

 

download เอกสารประกอบ