ติดต่อเราได้ที่ 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2562

arrow 19/08/2562 00:00:00 ::

การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2562

ฝากประชาสัมพันธ์
*** การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2562 *** สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ กำหนดวันพ่อแห่งชาติปี 2562 เป็นปีที่ 40 วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคัดเลือกยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี โดยสามารถส่งรายชื่อให้อำเภอบ้านธิ หน่วยงาน/องค์กรละ 1 คน โดยดำเนินการดังนี้
12กรอกข้อมูลรายละเอียดลงในแบบกรอกประวัติพ่อตัวอย่าง พร้อมติดรูปถ่ายสี หน่าตรง ขนาด 2 นิ้ว เครื่องแบบตามสังกัด ชุดสากล หรือชุดพระราชทานทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงนามเป็นผู้รับรองคุณสมบัติ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก จัดทำรูปเล่ม 13 เล่ม
2.ส่งเอกสารดังกล่าวมายังสำนักงานอำเภอ ภายในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เพื่อจะพิจารณาเป็นพ่อตัวอย่างต่อไป หากไม่ส่งภายในกำหนดเวลาถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว

download เอกสารประกอบ