huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส การอบรมเชิงปฏิบัติจักสานประดิษฐ์ดอกไม้จากตอกไผ่ สู่การสร้างอาชีพ เสริมรายได้

arrow 16/08/2566 14:13:00 ::

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส การอบรมเชิงปฏิบัติจักสานประดิษฐ์ดอกไม้จากตอกไผ่ สู่การสร้างอาชีพ เสริมรายได้

arrow

Act.jpg (7.84 MB)

Tail ท้าย.jpg (6.61 MB)