huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ร่วมประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

arrow 07/04/2566 10:27:00 ::

ร่วมประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

arrow

130070.jpg (168 KB)

download เอกสารประกอบ