huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของจังหวัดลำพูน

arrow 10/03/2566 14:02:00 ::

รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของจังหวัดลำพูน

arrow

download เอกสารประกอบ