huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

arrow 07/02/2566 15:25:00 ::

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

Header ประชาสัมพันธ์.png (294 KB)

download เอกสารประกอบ