huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

arrow 27/12/2565 10:26:00 ::

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

Header ประชาสัมพันธ์.png (294 KB)

download เอกสารประกอบ