huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน

arrow 09/12/2565 10:18:00 ::

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน

arrow

Header กิจกรรม.png (275 KB)

Tail.png (202 KB)