huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***แสดงความยินดีกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ในการโอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน***

arrow 01/11/2565 10:00:00 ::

***แสดงความยินดีกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ในการโอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน***

arrow

Header กิจกรรม.png (275 KB)

Tail.png (202 KB)