huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***หลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรมต่างๆ ภายในงานประเพณียี่เป็งตำบลห้วยยาบ ประจำปี 2565 (สืบฮีต โตยฮอย ผ่อกอย ยี่เป็งจาวยอง)***

arrow 22/10/2565 20:27:00 ::

***หลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรมต่างๆ ภายในงานประเพณียี่เป็งตำบลห้วยยาบ ประจำปี 2565 (สืบฮีต โตยฮอย ผ่อกอย ยี่เป็งจาวยอง)***

arrow

download เอกสารประกอบ