huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***อำนวยความสะดวก และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสร้างความอบอุ่นใจให้กับผู้ปกครอง ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ***

arrow 10/10/2565 17:45:00 ::

***อำนวยความสะดวก และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสร้างความอบอุ่นใจให้กับผู้ปกครอง ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ***

arrow

Header กิจกรรม.png (275 KB)

Tail.png (202 KB)