huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565***

arrow 26/09/2565 14:31:00 ::

***ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565***

Header ประชาสัมพันธ์.png (294 KB)

download เอกสารประกอบ