huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565***

arrow 12/09/2565 15:29:00 ::

***นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565***

Header ประชาสัมพันธ์.png (294 KB)

download เอกสารประกอบ