huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ห้วยยาบ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านอุทกภัยในพื้นที่ตำบลห้วยยาบ***

arrow 19/09/2565 10:30:00 ::

***ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ห้วยยาบ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านอุทกภัยในพื้นที่ตำบลห้วยยาบ***

arrow

Header กิจกรรม.png (275 KB)

Tail.png (202 KB)