huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***ลงพื้นที่ตรวจสอบหมู่บ้าน ในตำบลห้วยยาบ และแจกจ่ายกระสอบทรายเพื่อบรรเทาปัญหาเบื้องต้น ต่อครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (น้ำท่วม)***

arrow 11/09/2565 16:00:00 ::

***ลงพื้นที่ตรวจสอบหมู่บ้าน ในตำบลห้วยยาบ และแจกจ่ายกระสอบทรายเพื่อบรรเทาปัญหาเบื้องต้น ต่อครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (น้ำท่วม)***

arrow

Header กิจกรรม.png (275 KB)

Tail.png (202 KB)