huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***มอบสิ่งของช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายการดำเนินงานขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามระบบฐานข้อม

arrow 04/09/2565 10:00:00 ::

***มอบสิ่งของช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายการดำเนินงานขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามระบบฐานข้อม

arrow

Header กิจกรรม.png (275 KB)

Tail.png (202 KB)