huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

***โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน***

arrow 04/09/2565 09:00:00 ::

***โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน***

arrow

Header กิจกรรม.png (275 KB)

Tail.png (202 KB)