huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ดอยห้างบาตร

arrow 10/04/2563 10:58:40 ::

ดอยห้างบาตร

arrow

ที่พักสงฆ์ดอยห้างบาตร ตั้งอยู่หมู่บ้านห้วยไซ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ไม่ปรากฏการบันทึกความเป็นมาเกี่ยวกับที่มาของการสร้างในครั้งแรกของวิหาร ร่องรอยก้นบาตรลักษณะเป็นหลุมลึกที่ปรากฏบนพื้นหินศอลาที่มีอยู่ ตำนานที่เล่ามารุ่นสู่รุ่นเล่าว่า ครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมายังดอยลูกนี้ และใช้สถานที่บนยอดดอยทำการห้างบาตร  เพื่อออกบิณฑบาตตามหมู่บ้านบริเวณนี้ คำว่า “ห้างบาตร” ภาษาถิ่นมีความหมายว่าการเตรียมบาตรเพื่อกาเดินทางออกบิณฑบาตร โดยมีหลักฐานรอยก้นบาตรเป็นหลุมลึกบนก้อนหินดินดานและมีมณฑปครอบไว้