huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

arrow 15/10/2563 10:17:00 ::

download คำสั่งองค์การบริหาร่สวนตำบลห้วยยาบ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมุลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

download คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการสอบถามหรือตอบข้อร้องเรียน

download ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ