huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

arrow 05/09/2565 10:09:00 ::

download ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

download คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการในการสอบถามหรือตอบข้อร้องเรียน