huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

ข้อแนะนำร้องเรียนทุจริต ไฟล์แนบ

- ข้อแนะนำร้องเรียนทุจริต

ไฟล์แนบ

- หนังสือกรอกข้อร้องเรียน การปฏิบัติหน้าที่ อบต.ห้วยยาบ

ไฟล์แนบ

 

จ่าหน้าซอง.jpg (329 KB)