huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

arrow 14/04/2563 09:27:50 ::

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

download การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

download การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เรื่องการรับฟังความเห็นของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการร่างข้อบัญญัติฯ